Sandalēm no -15% līdz -40% No -20% VISIEM apģērbiem

Iepirkšanas Noteikumi | Distances Līgums

10. PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA / PRIVĀTUMA POLITIKA

10.1. Pircējs, kurš lieto Liberi.lv vietni, piekrīt esošajai Konfidencialitātes politikai un personīgo datu apstrādes noteikumiem.

10.2. Personas datu ieguve un izmantošana

10.2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras LIBERI ar personas piekrišanu no tās iegūst, lai apstrādātu pieprasījumu.
10.2.2. Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:

10.2.2.1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Pircēja vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) Liberi.lv vietnē;
10.2.2.2. no klienta konta Liberi.lv vietnē vai izmantojot sīkdatnes;
10.2.2.3. veicot pirkumus Liberi.lv, sniedzot kontaktinformāciju vai sūtot ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Nepieciešamie personas dati var būt Pircēja vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

10.3. Citu ziņu ieguve

10.3.1. LIBERI veic arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

10.4. Iegūto klienta personas datu izmantošana

10.4.1. Iegūtos personas datus LIBERI izmanto, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar Pircēju parakstītais līgums vai pieprasījumi.
10.4.2. Labākai klientu apkalpošanai LIBERI informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust saviem sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt: Pircēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

10.4.3. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu uzpildei nepieciešamos personas datus nodod šīs platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

10.5. Iegūto Pircēja personas datu labošana

10.5.1. Klienta identificēšanai un saziņai, iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt Liberi.lv vietnē: Mans konts -> Rediģēt Profilu.
LIBERI apņemas nodrošināt iegūto Pircēja personas datu precizitāti un pareizumu.

10.6. Pircēja personas datu aizsardzība

10.6.1. LIBERI veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

10.7. Piekļuve Pircēja personas datiem

10.7.1. Pircējam, rakstveidā iesniedzot pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

10.7.1.1. kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
10.7.1.2. kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
vai jebkurā laikā, saņemt datus, kādi bija sniegti mūsu mājas lapā.

10.8. Drošība

10.8.1. Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi Liberi.lv apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
10.8.2. Lai aizsargātu Pircēja intereses, LIBERI nodrošina:

10.8.2.1. - godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
10.8.2.2. - personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
10.8.2.3. - tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
10.8.2.4. - precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

10.8.3. Pircējam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

10.9. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

10.9.1. LIBERI patur sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to pastāvīgos klientus.
10.9.2. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu, kā arī gadījumos, kad Pircējs vēlas pilnībā dzēst savus datus, Pircējs var sazināties ar LIBERI, rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

10.10. Vispārīgi datu apstrādes noteikumi

10.10.1. Veicot apmaksu ar kredītkartēm, visas operācijas par kredītkaršu datiem tiek veiktas caur sertificētiem uzņēmumiem VISA un MasterCard servisiem. Karšu datu apstrāde notiek atbilstošā servisa vietnē, savukārt gala apmaksas apstiprinājums tiek ievadīts bankas lapā. LIBERI nav pieejas Pircēja ievadītajai konfidenciālajai informācijai, kā tikai saņemot apmaksas apstiprinājumu.
10.10.2. Liberi.lv izmantošanas laikā automātiski tiek apkopoti dažādi tehniski dati, tai skaitā IP adresi, sīkdatnes, meklēšanas vēsture un citi. Pircējs var iestatīt savu meklēšanas sistēmu tādējādi, lai sīkdatnes netiktu saglabātas.
10.10.3. Pircējs piekrīt tam, ka LIBERI ir tiesības nodot Pircēja personīgos datus, lai izpildītu pasūtījumu, trešajām pusēm: piemēram kurjera servisiem, pasta organizācijām, elektrosakaru operatoriem.

10.11. Pircēja personīgās informācijas apkopošanas mērķi

10.11.1. Apstrāde, lai izpildītu pasūtījumu un par to informētu pasūtītāju.
10.11.2. Atgriezeniskās saites uzturēšana ar lietotāju.
10.11.3. Lietotāju datu pilnības un atbilstības apstiprināšana.
10.11.4. Lietotāju informēšana par produkcijas jaunumiem, speciāliem piedāvājumiem, informāciju par cenām, jaunumu un citas informācijas izsūtīšanai.
10.11.5. Piedāvāt Pircējam efektīvu klienta un tehnisko atbalstu gadījumos, ja radušās problēmas saistītas ar interneta-veikala izmantošanu.

Loading ...