Политика Конфиденциальности

SIA "LIBERI", reģistrācijas numurs: 40103289024, juridiskā adrese: Rīga, Dārzciema 131-36, LV-1073 (turpmāk – LIBERI) ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu.
Lūdzam, veltiet dažas minūtes mūsu Privātuma politikas principiem.


1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras LIBERI ar personas piekrišanu no tās iegūst, lai apstrādāt pieprasījumu.
Pastāvīgo klientu personas datu iegūšana var notikt šādi:
1. sniedzot kontaktinformāciju (tostarp par Jūsu vārdu, pasta adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, vēlamo saziņas veidu) mūsu mājas lapā vai birojā;
2. no klienta konta tīmekļa vietnē www.liberi.lv vai izmantojot sīkdatnes;
3. veicot pirkumus, noformējot pasūtījumus mūsu birojā vai mājas lapā, sniedzot kontaktinformāciju vai sūtot ziņas, lai minētu vēlamāko pirkuma veikšanas veidu (Nepieciešamie personas dati var būt Jūsu vārds, pasta indekss, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs un citas ziņas);

2. Citu ziņu ieguve

Veicam arī anonīmu ziņu ievākšanu, proti, ziņu, kas nav attiecināmas uz kādu konkrētu cilvēku (ziņas par dzimumu, vecumu, dominējošo valodu, atrašanās vietu) un neļauj to tieši vai netieši identificēt.

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Iegūtos personas datus izmantojam, veicot preču piegādes un pildot saistības, kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi vai pieprasījumi.
Labākai klientu apkalpošanai LIBERI informāciju par atsevišķiem klientiem var izpaust mūsu sadarbības partneriem, kuru pienākums ir preču piegāde. Trešajām pusēm nododamie dati var būt: Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese.

4. Iegūto klienta personas datu labošana

Klienta identificēšanai un saziņai, iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt mūsu mājas lapa - www.liberi.lv, Mans konts -> Rediģēt Profilu.
LIBERI apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti un pareizumu.

5. Klienta personas datu aizsardzība

LIBERI veic visus iespējamos drošības pasākumus (administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus.

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:
- kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
- kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.
vai jebkurā laikā, saņemt datus, kādi bija sniegti mūsu mājas lapā.

7. Drošība

Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi LIBERI mājas lapa vai biroja apmeklējuma laikā un veicot pirkumus tajā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:
- godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
- personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;
- tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
- precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.
Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

LIBERI patur sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to pastāvīgos klientus.
Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu, kā arī gadījumos, kad klients vēlas pilnībā dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi info@liberi.lv

 

Интернет-магазин Liberi ответственно подходит к вопросу Вашей конфиденциальности, уважает и оберегает неприкосновенность личной информации.

Пожалуйста ознакомьтесь с нашей Политикой Конфиденциальности перед использованием сайта.

Общие положения

 1. Использование Пользователем сайта Интернет-магазина означает согласие с настоящей Политикой конфиденциальности и условиями обработки персональных данных Пользователя.
 2. Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства Администрации сайта интернет-магазина по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет по запросу Администрации сайта при подписке на рассылку на сайте интернет-магазина или при оформлении заказа для приобретения Товара.
 3. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения формы на Сайте интернет-магазина “Liberi” и включают в себя следующую информацию:
  • Фамилию, имя Пользователя.
  • Контактный телефон Пользователя.
  • Адрес электронной почты (e-mail).
  • Адрес доставки Товара.
  • Место жительство Пользователя.
 4. При оплате кредитной картой все операции по вводу карточных данных осуществляются через сертифицированный компаниями VISA и MasterCard сервис. Ввод карточных данных происходит на странице данного сервиса, а окончательное подтверждение оплаты пользователь вводит на банковской странице. При этом Интернет-магазин Liberi не имеет доступа к вводимой пользователем конфиденциальной информации, а только получает подтверждение об оплате.
 5. При использовании Сайта автоматически собирается ряд технических данных, включая IP адрес, файлы маленького размера, история посещений браузера и др. Вы можете настроить свой браузер таким образом, чтобы он не сохранял файлы маленького размера.
 6. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Латвийской Республики только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Латвии.
 7. Пользователь соглашается с тем, что Администрация сайта вправе передавать персональные данные третьим лицам, в частности, курьерским службам, организациями почтовой связи, операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа
 8. Администрация сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности без согласия Пользователя.
 9. Новая Политика конфиденциальности вступает в силу с момента ее размещения на Сайте интернет-магазина.
 10. Если Вы не согласны с использованием ваших персональных данных, пожалуйста, направьте сообщение Администрации Сайта, в котором будет содержаться ваш отказ от использования персональных данных.

Цели сбора персональной информации пользователя

 1. Обработка, выполнения заказа и уведомление о состояние заказа Пользователя.
 2. Установление обратной связи с Пользователем.
 3. Подтверждение достоверности и полноты персональных данных Пользователя.
 4. Предоставления Пользователю обновлений продукции, специальных предложений, информации о ценах, новостной рассылки и иных сведений.
 5. Предоставления Пользователю эффективной клиентской и технической поддержки при возникновении проблем связанных с использованием Сайта интернет-магазина.
TRIALINE web solutions